Virol wordt Prezero  Meer informatie

CO2-prestatieladder

Ons beleid gericht is op het continue verbeteren en op het verder voorkomen, verminderen of beheersen van negatieve milieueffecten van bestaande en toekomstige bedrijfsactiviteiten. Hierbij wordt een voortdurende balans gezocht tussen het menselijk welzijn, ecologische randvoorwaarden en economische. Als bedrijf hebben we derhalve het algemene doel om ons energiebeheer te optimaliseren. In aansluiting hierop is besloten om de CO2 Prestatieladder op te zetten.

Middels de CO2 prestatieladder hebben we een systematiek opgezet waarmee wij dit doel kunnen bereiken door ons energieverbruik (en daarmee onze CO2 emissies) te meten, registreren, te monitoren en bij te sturen.

We zullen elk half jaar ons energiebeleid, CO2 footprint en onze reductie doelstellingen in- en extern communiceren. Ook zullen we informatie geven over onze deelname aan de keten of sector initiatieven op het gebied van CO2-reductie.

Het niveau waarop wij omgaan met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/CO2 Prestatieladder stelt voor niveau 3.

INVALSHOEK A: INZICHT

Lumaro registreert en rapporteert de CO2 emissie en heeft het energieverbruik omgerekend naar  CO2 emissies om zodoende inzicht te krijgen in de CO2 uitstoot per energiestroom.

De CO2-footprint in deze rapportage heeft betrekking op scope 1 en 2 zoals gedefinieerd in de CO2-Prestatieladder van SKAO[1]. Dit is toereikend voor certificering op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder.

 - Scope 1 (directe emissies): emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door verbruik van brandstoffen voor verwarming en emissies door het eigen wagenpark.

 - Scope 2 (indirecte emissies): emissies ten gevolge van het gebruik van elektriciteit aangevuld met de emissies van zakelijk verkeer met privé-auto’s, OV en het vliegverkeer.

We zullen elk half jaar ons energiebeleid, CO2 footprint en onze reductie doelstellingen in- en extern communiceren. Ook zullen we informatie geven over onze deelname aan de keten of sector initiatieven op het gebied van CO2-reductie.

INVALSHOEK B: REDUCTIE

Lumaro heeft de volgende concrete reductie doelstellingen opgesteld:

20% CO2-reductie aan het einde van 2023 voor scope 1 en 2 emissies met als basisjaar 2019.

INVALSHOEK C: COMMUNICATIE

Lumaro communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief. Download hieronder de nieuwsbrieven.

INVALSHOEK D: PARTICIPATIE

Werken aan CO2-reductie kan ook leuk zijn! Dat is de boodschap die de oprichters van het initiatief Nederland CO2 Neutraal haar deelnemers meegeven. Het doel achter het initiatief is het actief informeren en betrekken van bedrijven bij de verschillende mogelijkheden om CO2-reductie te bewerkstelligen. Dit wordt niet alleen gerealiseerd door het verstrekken van informatie, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten en werkgroepen. 

Lumaro is lid van Nederland CO2 neutraal en neemt jaarlijks deel aan presentaties en workshops met als doel het delen en vergaren van kennis en ambities op het gebied van CO2 reductie.

Wilt u meer info over de CO2 Prestatieladder?

Neem dan een kijkje op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

 

 

Vraag hier uw certificaat aan Vraag onze adviseur

Meer informatie:

Virol opnieuw gecertificeerd voor Weeelabex!

Na een succesvol auditproces zijn we door TÜV Nederland voorgedragen voor certificering…

Lees meer

Circulaire economie vereist samenwerking

Op vrijdag 18 mei hield Virol samen met partners een bijeenkomst in het Drents Museum met als doel…

Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en vervangt…

Lees meer

Alles heeft waarde.