Virol wordt Prezero  Meer informatie

MVO

Afval is vaak onvermijdelijk, het verschil maakt u door er op een verantwoorde en duurzame manier mee om te gaan. De koers van Virol is geheel in lijn met de ambitie om activiteiten bewust te richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie. Hierbij is het uitgangspunt winst voor onze klanten, het milieu én de maatschappij.

MVO Prestatieladder niveau 3

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een continu proces dat Virol op een praktische wijze vormgeeft. Ook voordat het mogelijk was om te certificeren werd maatschappelijk belang nooit uit het oog verloren bij het maken bedrijfsbeslissingen. De juiste balans tussen “people”, “planet” en “profit” is verankerd in alle afdelingen van onze organisatie. In 2013 is Virol gecertificeerd op niveau drie van de MVO Prestatieladder. Dit certificaat maakt duurzame ontwikkeling vanuit maatschappelijke betrokkenheid concreet, objectief en aantoonbaar. In onze branche zijn we het eerste bedrijf in Noord-Nederland dat dit certificaat heeft behaald.

Opleidingstrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Wij hechten veel waarde aan onze activiteiten waarbij we medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten. Tevens ondersteunt Virol leerwerktrajecten op zijn locaties. Samen met gemeenten en onderwijsinstellingen ontwikkelen wij initiatieven om de doorstroom van medewerkers naar de reguliere arbeidsmarkt te bevorderen.

Betrokken bij lokale evenementen en initiatieven

Wij zijn nadrukkelijk betrokken bij de omgeving en laten dit onder andere zien door lokale evenementen en initiatieven te ondersteunen. Hierbij kunt u denken aan het faciliteren van de E-waste race op regionale basisscholen, het sponsoren van lokale sportverenigingen en initiatieven op de Dag van de Duurzaamheid.

Klankbordgroepen

De continuïteit van ons MVO beleid wordt gewaarborgd door gesprekken met onze klankbordgroepen, die zowel uit interne stakeholders als externe stakeholders bestaan. Hierbij zijn alle mensen die in aanraking komen met Virol van belang. Denk hierbij aan klanten, leveranciers, medewerkers, ketenpartners, overheid, omwonenden en de maatschappij als geheel. We zijn bewust op zoek naar de verbinding met onze stakeholders.

Duurzaamheidsverslag

Jaarlijks brengen we een duurzaamheidsverslag uit waarin wij een selectie tonen van de stappen die Virol heeft gezet met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieronder vindt u het meest recente verslag. De verslagen van voorgaande jaren kunt u opvragen via e-mail.

Bekijk via deze link ons meest recente duurzaamheidsverslag.

Jaarverslag Virol & Weee Nederland

Samen met Weee Nederland organiseert Virol de inzameling,
sortering, demontage en verwerking van afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur op bijna alle milieustraten in Groningen en Drenthe.
In samenwerking met de aangesloten gemeenten zorgt
dit gezamenlijke sociale, circulaire en duurzame initiatief
voor nieuwe banen in de noordelijke regio en worden meer
grondstoffen voor hergebruik behouden. 

Lees in ons jaarverslag meer over de behaalde resultaten in 2019.

Meer informatie:

Wilt u direct een MVO-suggestie doorgeven?

Alles heeft waarde.