Virol wordt Prezero  Meer informatie

Certificaten

Als specialist in de afvalbranche staat Virol garant voor een duurzame verwerking van uw afvalstromen. Virol biedt u de zekerheid dat alle aangeboden afvalstromen, grondstoffen en producten conform certificering, protocollen en de geldende wet- en regelgeving wordt behandeld. Daarnaast vinden wij het milieu, veiligheid, arbeidsomstandigheden en maatschappelijke betrokkenheid erg belangrijk. Vanzelfsprekend heeft Virol deze punten hoog in het vaandel. Niet alleen zien we waarde van de contacten met onze klanten, maar ook zien we de waarde van collega’s, afnemers, afval, grondstoffen en de circulaire economie. Wij waarborgen onze maatschappelijke betrokkenheid door de volgende behaalde certificaten: 

WEEELABEX-certificering

Virol heeft maatregelen genomen om milieu, gezondheid en veiligheid te beschermen. Hiermee voorkomen we de mogelijke nadelige effecten van de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Virol draagt bij aan de verwerking van afgedankte apparaten, zoals IT apparatuur en cv-ketels.

MVO Prestatieladder

Tijdens het uitvoeren van onze activiteiten kijken wij continu naar de balans tussen het menselijk welzijn (People), ecologische randvoorwaarden (Planet) en de economische effecten (Profit). Om eventuele negatieve effecten te voorkomen en te beperken, worden er in alle lagen van ons bedrijf acties uitgevoerd om deze balans te vinden. We willen deze acties en de resultaten daarvan aantoonbaar maken voor al onze stakeholders. De MVO prestatieladder is het instrument dat ons daarbij helpt. Wij zijn gecertificeerd op niveau drie van de MVO Prestatieladder.

ISO 9001

Met ISO 9001 is het kwaliteitsmanagementsysteem van onze organisatie gewaarborgd. De nadruk van het ISO 9001 certificaat ligt op klanttevredenheid, de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continu verbetering.

ISO 14001

Via het milieumanagementsysteem besteden wij structureel aandacht aan milieu in onze bedrijfsvoering. Dit systeem is gecertificeerd volgens ISO 14001 waarin het voldoen aan wet- en regelgeving, het beheersen van milieurisico’s en het streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van onze organisatie centraal staan.

Erkenningsregeling OPK

Met de Erkenningsregeling Oud Papier en Karton (OPK) waarborgen wij de zorg voor milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden, specifiek gericht op de branche “Oud Papier en Karton”. De erkenningsregeling zorgt tevens voor een helder toelatingscriterium voor de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN), de uitvoeringsorganisatie van het inzamel- en herverwerking systeem van papier en karton. Dit systeem bestaat sinds 1998 en is vastgelegd in het Papiervezelconvenant met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het doel is de inzameling en het hergebruik van oud papier continu op een zo hoog mogelijk niveau te houden en te stimuleren.

MRF Keurmerk

Met het MRF keurmerk bewaken en ontwikkelen wij de zorg voor veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu bij metaal gerelateerde activiteiten. Met dit keurmerk tonen we tevens aan dat we voldoen aan eisen van diverse gemeente- en overheidsinstellingen ten aanzien van een adequate, efficiënte en milieuvriendelijke be- of verwerking van de voor recycling geschikte metalen; Virol Metaal BV is gecertificeerd volgens deze regeling.

Reisswolf: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, CA+ en NAID

Reisswolf, de zusterorganisatie van Virol, is gecertificeerd volgens ’s werelds strengste norm op het gebied van archiefvernietiging en de vernietiging van datadragers. Onze ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, CA+ en NAID certificeringen waarborgen dit. 

Met het ISO 27001 certificaat waarborgen wij de veilige omgang met vertrouwelijke informatie. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bij houden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico's voor de organisatie. Het behalen van certificeringen voor zowel ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en ISO 27001 (veiligheid) is uniek in onze branche.

CA+

Met onze door de Certificeringsregeling Archief en Datavernietiging (CA+) voorgeschreven voorzieningen en veiligheidsprocedures zorgen wij ervoor dat het aangeboden vertrouwelijk materiaal tot en met de vernietiging in veilige handen is. Hierdoor waarborgen we een efficiënt en sluitend vernietigingsproces. Belangrijke onderdelen tijdens dit proces zijn de inzameling en transport, beveiliging, vernietiging en het personeel. Klik hier voor meer informatie over de CA+ certificering. 

 
.

NAID

Reisswolf laat via het  NAID certificeringsprogramma een aanvullende certificatieaudit uitvoeren voor haar processen. De NAID (National Assocation for Information Destruction) is de internationale branchevereniging voor bedrijven die zijn gespecialiseerd in de vernietiging van archief- en datadragers. Het NAID Certification Program heeft normen vastgesteld voor een veilige vernietiging van archieven, data en andere informatiedragers. Waaronder operationele veiligheid, de werving, selectie en screening van medewerkers, het vernietigingsproces, verantwoorde verwijdering van vernietigd materiaal en verzekering.

CO2-prestatieladder

Ons beleid gericht is op het continue verbeteren en op het verder voorkomen, verminderen of beheersen van negatieve milieueffecten van bestaande en toekomstige bedrijfsactiviteiten. Hierbij wordt een voortdurende balans gezocht tussen het menselijk welzijn, ecologische randvoorwaarden en economische. Als bedrijf hebben we derhalve het algemene doel om ons energiebeheer te optimaliseren. In aansluiting hierop is besloten om de CO2 Prestatieladder op te zetten.

Middels de CO2 prestatieladder hebben we een systematiek opgezet waarmee wij dit doel kunnen bereiken door ons energieverbruik (en daarmee onze CO2 emissies) te meten, registreren, te monitoren en bij te sturen.Offerte aanvragen Vraag onze adviseur

Alles heeft waarde.